BCAE Mother's Day 2023

Children's Artwork

(Artworks are ordered alphabetically to their irst name)

Abrar Karim Farshid

Ali Abdur Rahim (Jamee)

Aniya Shaleez Ali

Dhaara Huda

Hamza Aziz Haider

Mishal Rahman

Rayyan Mahmood

Tarif Aurangazeb